Mål: 2348-24

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om rätten att ta del av en allmän handling kan begränsas
av den anledningen att tystnadsplikt enligt yttrandefrihetsgrundlagen gäller för
vissa uppgifter i handlingen (Mål nr 2348-24, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1625-24).