Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Behandling av personuppgifter

Högsta förvaltningsdomstolen (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar personuppgifter för att handlägga mål men även för handläggning i sin administrativa verksamhet.

Inom målhanteringen

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar personuppgifter, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga mål. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Högsta förvaltningsdomstolens myndighetsutövning.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Högsta förvaltningsdomstolen, andra som behöver få del av dem för att målet ska kunna behandlas, eller den domstol eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat mål samt för statistisk uppföljning.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Högsta förvaltningsdomstolen så länge de behövs i verksamheten. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

För målhantering (utanför brottsdatalagens område)

Personuppgifter behandlas för att handlägga de flesta typer av mål som förekommer i Högsta förvaltningsdomstolen.

Vanliga exempel är när Högsta förvaltningsdomstolen prövar fråga om:

  • inkomstskatt och mervärdesskatt (skattemål)
  • sjukpenning och föräldrapenning (socialförsäkringsmål)
  • ekonomiskt bistånd
  • vård av unga (LVU) och vård av missbrukare (LVM)
  • offentlig upphandling

På brottsdatalagens område

Personuppgifter behandlas enligt brottsdatalagen för att handlägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättslig påföljd.

Vanliga exempel är när domstolen prövar fråga om:

  • verkställighet av utvisning på grund av brott
  • beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård
  • beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen
  • beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av offentligt biträde.

Inom den administrativa verksamheten

Om du lämnar uppgifter om dig själv till Högsta förvaltningsdomstolen kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga det administrativa ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra administrativa ärenden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Högsta förvaltningsdomstolen, andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna behandlas, eller den domstol eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Högsta förvaltningsdomstolen så länge de behövs i verksamheten. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Vanliga exempel på när Högsta förvaltningsdomstolen inom den administrativa verksamheten behandlar personuppgifter är följande.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas för att kunna hantera frågan eller framställan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmäna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas för att kunna hantera begäran. Även om en avgift ska tas ut behöver domstolen hantera dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vill du inte att domstolen ska behandla dina personuppgifter kan du besöka domstolen och ta del av allmänna handlingar på plats.

Om du söker en anställning

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas för att hantera processen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i domstolens myndighetsutövning.

Om du har eller ska ingå ett avtal

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Högsta förvaltningsdomstolens behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta domstolen på tel. 08-561 676 00 eller via e-post till hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se.

Du kan också vända dig direkt till domstolens dataskyddsombud på tel. 08-561 676 00 eller via e-post till dataskyddsombud.hfd@dom.se.

Dina personuppgifter kan lämnas ut i en allmän handling

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som begär att ta del av en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen. Läs mer här:

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information/registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Rätt till rättelse

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, komplettera ofullständiga personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär rättelse kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär radering kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du invänder mot en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva din invändning.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Om du begär begränsning av en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall (då behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal) och under vissa förutsättningar rätt att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du begär dataportabilitet kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Relaterad information om kamerabevakning

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Uppdaterad
2023-10-24