Helena Jäderblom

Född 1958
Ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen sedan 2018

Juris kandidatexamen 1983 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1984-1987
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1992
T.f. lektor i stats- och förvaltningsrätt vid Stockholms universitet 1993-1994
Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1994, kansliråd 1998, ämnesråd 2000 vid Grundlagsenheten, departementsråd och chef för Nådeenheten 2003-2005
Chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län 2005-2007
Lagman i Kammarrätten i Stockholm 2007-2011
Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen 2011-2012
Sveriges domare i Europadomstolen 2012-2018

Offentliga uppdrag

Biträtt Justitiedepartementet i en översyn av användning av tvångsmedel enligt 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning 2006
Särskild utredare i Utredningen om utvärdering av vissa lagändringar angående skyddet av immateriella rättigheter på internet 2009-2012
Ordförande i Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen 2011-2012
Vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV 2011-2012
Ledamot av nämnden för Valmyndigheten 2011-2012

Andra uppdrag

Ordförande i styrelsen för Stiftelsen Konung Oscar I:s minne 2011-2012

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Foto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-06-17