Dom i mål om förhandsbesked om kupongskatt och beslut i mål om förhandsbesked om avkastningsskatt

Mål: 5079-18, 5082-18
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det i vissa fall inte är förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på aktieutdelningar som lämnas till utländska livförsäkringsföretag.

Svenska livförsäkringsföretag betalar en schablonmässig avkastningsskatt på tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. När det gäller utländska livförsäkringar ligger skattskyldigheten till avkastningsskatt i stället hos försäkringstagaren. Om det i en utländsk försäkring ingår aktier i svenska bolag ska det utländska försäkringsföretaget dessutom betala kupongskatt på utdelningar på dessa aktier. För att avkastningen av en sådan försäkring inte ska dubbelbeskattas får försäkringstagaren sätta ned avkastningsskatten med ett belopp som motsvarar den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen.

Den schablonmässiga avkastning som ligger till grund för avkastningsskatten beräknas med utgångspunkt i statslåneräntan. Dagens låga ränteläge innebär att det inte är möjligt att fullt ut kvitta den kupongskatt som är hänförlig till en utländsk försäkring mot avkastningsskatten på försäkringen.

Ett utländskt försäkringsföretag och en svensk försäkringstagare i detta företag hävdade i var sin ansökan om förhandsbesked att de svenska reglerna missgynnar sparande i utländska försäkringar. I målet som gällde försäkringsföretaget (5082-18) konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att det inte är förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som avser aktier som ingår i en försäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. I målet som gällde försäkringstagaren (5079-18) undanröjdes förhandsbeskedet eftersom utgången i försäkringsföretagets mål innebar att det inte var av vikt att frågan i försäkringstagarens mål prövades.