Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 876-19
Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.

Omsättning av bank- och finansieringstjänster undantas från skatteplikt vid mervärdesbeskattningen.

Ett bolag tillhandahåller tjänster kopplade till betalningar inom e-handeln. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om bolagets tjänst helt eller delvis omfattas av undantaget för bank- och finansieringstjänster. Syftet med tjänsten uppgavs vara att e-butikerna ska få tillgång till en komplett kassalösning genom ett enda avtal med bolaget i stället för att köpa in tjänster från olika leverantörer. I tjänsten ingår bl.a. integration av bolagens affärs-/transaktionssystem, kassadrift, tillhandahållande av betalningsmetoder som e-butikernas kunder kan välja mellan, kundtjänst och att bolaget förvärvar e-butikernas fordringar på kunderna.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att tillhandahållandet av tjänsten utgör ett enda tillhandahållande som består av tekniska och administrativa delar, men utan någon beståndsdel som omfattas av undantag från mervärdesskatt. Tillhandahållandet ansågs därför skattepliktigt i sin helhet.

Bifogade filer