Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Mål: 3595-18
Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts vara lagertillgångar. Vinsten från försäljningen ska därför beskattas.

Målet handlar om ett bolag som har sålt sju lokaler i en bostadsrättsförening. Den första försäljningen påbörjades tre månader innan bostadsrätterna hade upplåtits till bolaget. I flertalet fall hade bostadsrätterna antingen sålts redan innan de upplåtits eller så skulle köparna betala en bokningsavgift. Samtliga bostadsrätter hade sålts inom en månad efter att de upplåtits.

Vid försäljningarna uppkom en sammanlagd kapitalvinst. Avgörande för om vinsten ska beskattas är om bostadsrätterna ska klassificeras som lagertillgångar. En lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att bolagets befattning med bostadsrätterna hade ett omsättningssyfte.

Bolaget hävdade dock bl.a. att bostadsrätterna inte skulle utgöra lagertillgångar eftersom de är värdepapper. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrätt främst en nyttjanderätt som vid beskattningen bör behandlas som en sådan och inte som ett värdepapper. Vid bedömningen av om en bostadsrätt är en lagertillgång ska i stället den praxis som finns beträffande fastigheter vara vägledande.

Faktorer som ska beaktas är t.ex. antalet omsatta bostadsrätter, innehavstid samt varaktighet och regelbundenhet i handeln. Vid en sammantagen bedömning fick bolaget anses ha bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter. Det var därför fråga om lagertillgångar.