Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 1733-19
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked om inkomstskatt och avvisat ansökningen.

Sökandena hade för avsikt att ingå en lånetransaktion där ersättningen för lånet skulle bestämmas utifrån värdeutvecklingen på en bostadsrätt som låntagaren skulle förvärva. Genom ansökan om förhandsbesked ville sökandena få veta hur återbetalningen av lånet skulle behandlas skattemässigt.

Sökandena hade i Skatterättsnämnden uppgett att de inte var närstående. Av uppgifter från folkbokföringen som Högsta förvaltningsdomstolen hämtat in framgick emellertid att de varit registrerade som bosatta på samma adress under drygt två års tid samt att de hade ett gemensamt barn. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen visade dessa uppgifter att sökandena i vart fall vid tidpunkten för Skatterättsnämndens prövning hade en sådan personlig relation som kan ha betydelse för prövningen av frågan om hur återbetalningen av lånet ska behandlas skattemässigt.

Mot bakgrund av att sökandena inte lämnat någon närmare redogörelse för sin relation till varandra eller några andra uppgifter som gjorde det möjligt att bedöma om utlåningen hade ett samband med deras personliga relation eller inte, fann Högsta förvaltningsdomstolen att de lämnade förutsättningarna inte var så fullständiga att de kunde läggas till grund för ett förhandsbesked.