Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

Mål: 1406-19
Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har inte rätt till ersättning för pappersutskrift av en vårdutredning som översänts i elektronisk form.

En socialnämnd kan under vissa omständigheter ansöka hos förvaltningsrätten om att en ung person ska beredas vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan ansökan ska innehålla en vårdutredning.

Vid en ansökan om vård förordnar förvaltningsrätten ett offentligt biträde för den unge och dennes vårdnadshavare. Enligt rättshjälpslagen har det offentliga biträdet rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde ett offentligt biträdes rätt till ersättning för pappersutskrift av en vårdutredning som en domstol hade skickat i elektronisk form. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett offentligt biträde inte har rätt till ersättning för en sådan utskrift, varken enligt bestämmelserna i rättshjälpslagen eller genom en analog tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, enligt vilka en offentlig försvarare har rätt att utan kostnad få en papperskopia av protokollet från en förundersökning.