Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 5691-18
En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Målet gällde frågan om en stiftelses bidrag till ett aktiebolag som bedriver högskoleverksamhet kan anses främja ett allmännyttigt ändamål.

En stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål antingen genom egen verksamhet eller genom att lämna bidrag till allmännyttig verksamhet som bedrivs av en annan organisation. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte finns några begränsningar vad gäller i vilken form mottagaren av ett bidrag ska bedriva sin verksamhet. Den omständigheten att bidrag lämnas till ett aktiebolag utesluter alltså inte att det kan vara fråga om främjande av ett allmännyttigt ändamål.

I det aktuella fallet framgick av aktiebolagets bolagsordning att dess utbildnings- och forskningsverksamhet inte syftade till att bereda vinst åt aktieägaren. All vinst, i den mån den inte reserverades, skulle i stället användas för att främja bolagets verksamhet. Bolaget bedrev visserligen uppdragsforskning och uppdragsutbildning men intäkterna av denna verksamhet understeg fem procent. Mot denna bakgrund slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att stiftelsen genom att lämna bidrag till bolaget främjar ett allmännyttigt ändamål.