Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 4432-19
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av de av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag.

En av delägarna till ett fåmansföretag vill lämna företaget och sälja sina aktier till den andra delägaren. Tanken är att han ska få ersättning för sina aktier med hälften av bolagets värde. Ersättning ska utgå i form av utdelning, köpeskilling och lön. I ansökan om förhandsbesked ställde delägarna frågan om utdelningen ska beskattas på något annat sätt än som utdelning på s.k. kvalificerade andelar.

Trots att alla aktier i bolaget har lika rätt till utdelning har delägarna kommit överens om att utdelning endast ska utgå till en av dem. Enligt lämnade förutsättningar har anledningen till detta inte något att göra med delägarnas arbete i bolaget. Orsaken är i stället uppdelningen av företaget.

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att det saknas anledning att behandla utdelningen som lön. Vidare saknas anledning att beskatta den andra delägaren för någon del av den utdelning som han avstått till förmån för den delägare som ska lämna företaget. Utdelningen ska alltså inte beskattas på något annat sätt än som följer av de särskilda bestämmelserna om beskattning av ägare till fåmansföretag.