Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 1422-19
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en viss sparprodukt inte ska behandlas som en kapitalförsäkring vid beskattningen.

Vid inkomstbeskattningen gäller särskilda regler för livförsäkringar. För sådana livförsäkringar som utgör så kallade kapitalförsäkringar gäller att inbetalda premier inte är avdragsgilla och att utfallande belopp och vinster inte inkomstbeskattas. I stället är dessa försäkringar föremål för en schablonmässigt bestämd avkastningsskatt. En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller villkoren för att kvalificera den som en pensionsförsäkring. I skattelagstiftningen finns däremot ingen definition av begreppet försäkring.

I det aktuella målet ville den person som ansökt om förhandsbesked få veta om en viss sparprodukt ska behandlas som en kapitalförsäkring vid den svenska beskattningen. Enligt villkoren tecknas produkten på en eller flera personers liv. Om ett dödsfall inträffar betalas 99 procent av sparproduktens värde ut till avtalets förmånstagare. Om sökanden avslutar sparandet innan ett dödsfall inträffar har denne dock rätt till 100 procent av värdet. Risken för att kapitalet på detta sätt reduceras vid dödsfall bärs alltså inte av den som tillhandahåller produkten utan av sökanden själv. Vidare gällde att sökanden inte får någon kompensation för att han står denna risk.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vägledning för den skatterättsliga bedömningen av vad som ytterst är en försäkring kan hämtas från försäkringsrörelselagstiftningen. I förarbetena till denna lagstiftning anges att kärnan i försäkringsinstitutet och det som särskiljer försäkring från andra sparformer är den ansamling och delning av risker som sker i ett kollektiv av försäkringstagare. Den aktuella produkten saknade helt detta moment. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kunde det därför inte anses vara fråga om ett försäkringsavtal i försäkringsrörelserättslig mening. Mot denna bakgrund fann domstolen att avtalet inte heller ska behandlas som en kapitalförsäkring vid beskattningen