Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 960-19
Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU-land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet.

Den som omsätter tjänster i ett annat EU-land än Sverige har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt avseende förvärv som hänför sig till omsättningen. I den svenska regleringen anges som krav för att återbetalning ska medges dels att omsättningen är skattepliktig i det land där den görs, dels att den skulle ha varit skattepliktig om den hade gjorts i Sverige.

Genom en ansökan om förhandsbesked ville ett bolag få veta om det har rätt till återbetalning av ingående skatt avseende kostnader för att tillhandahålla tjänster åt ett förvaltningsbolag i ett annat EU-land. I ansökan angavs att omsättningen av tjänsterna är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet men att omsättningen enligt bolagets uppfattning skulle ha varit skattepliktig om den hade ägt rum i Sverige.

Av ett avgörande från EU-domstolen framgår att rätt till avdrag eller återbetalning enligt mervärdesskattedirektivet finns under förutsättning att de transaktioner som utförs i ett annat EU-land än det i vilket mervärdesskatt betalas för varor och tjänster som använts för att genomföra dessa transaktioner även är skattepliktiga i det förstnämnda landet och att dessa transaktioner hade beskattats även om de utförts i den andra av dessa båda länder (Morgan Stanley & Co International, C‑165/17, EU:C:2019:58, punkt 32).

I ett annat avgörande fann EU-domstolen att mot bakgrund av omständigheterna i det målet skulle rätten till avdrag eller återbetalning inte vara beroende av om det verkligen hade betalats mervärdesskatt för den utgående transaktionen i det aktuella EU-landet (RBS Deutschland Holdings, C‑277/09, EU:C:2010:810, punkt 41). I det fallet hade mervärdesskatt för den utgående transaktionen inte betalats eftersom myndigheterna i de berörda EU-länderna hade gjort olika bedömningar av i vilket land som beskattningen skulle ske (punkt 29). EU-domstolen framhöll i domen att de utgående transaktionerna föll inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt och inte var undantagna från skatteplikt (punkt 37).

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av bolagets ansökan om förhandsbesked framgår att de utgående transaktioner som den ingående skatten avser är undantagna från skatteplikt i det EU-land där de utförs. EU-domstolens praxis kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte tolkas på annat sätt än att det i en situation av detta slag saknas rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till dessa transaktioner. Det följer därmed såväl av svensk intern rätt som av EU-rätten att bolaget inte har rätt till återbetalning av ingående skatt eftersom den aktuella omsättningen är undantagen från skatteplikt i det EU-land där omsättningen görs.