Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 5334-19
Den liechtensteinska associationsformen Anstalt, strukturerad som ett bolag, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

För att undvika att inkomster beskattas i flera led i bolagssektorn finns regler om att utdelning och kapitalvinst på s.k. näringsbetingade andelar i bl.a. aktiebolag är skattefria. Även andelar i utländska företag kan vara näringsbetingade förutsatt att företaget i fråga motsvarar ett svenskt aktiebolag. Vid bedömningen av om ett utländskt företag motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar ska både en civilrättslig jämförelse och en skatterättslig bedömning göras.

I Liechtenstein finns en associationsform kallad Anstalt. En Anstalt kan ges antingen en bolagsstruktur eller en stiftelseliknande struktur. Av ansökan i Skatterättsnämnden framgår att en Anstalt ska bildas med bolagsstruktur. En sådan Anstalt utgör en juridisk person som ansvarar för sina skulder med samtliga sina tillgångar och andelsägarna är inte personligen ansvariga för dess skulder. Vidare har den ett minsta bolagskapital som är uppdelat i procentuella andelar. Företaget uppvisar, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, därmed betydande likheter i civilrättsligt hänseende med ett svenskt aktiebolag.

Av ansökan i Skatterättsnämnden framgår vidare att företaget ska ha sitt säte och sin verkliga ledning i Liechtenstein, där bolagsskattesatsen uppgetts vara 12,5 procent, och där vara obegränsat skattskyldigt för sina inhemska och utländska inkomster. Företaget är, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, därmed ett inkomstskattsubjekt i sitt hemland. Den omständigheten att beskattningen, till följd av skattefrihet för vissa inkomster och olika dispositionsmöjligheter, kan bli lägre än 12,5 procent saknar betydelse.

Sammanfattningsvis kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att den Anstalt som var föremål för prövning i målet motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Utdelning och kapitalvinst på andelarna är därmed skattefria.