Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 2046-19
Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbesked om förmånsbeskattning av båt eftersom underlaget för ansökan var bristfälligt.

En person ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden med anledning av att ett av honom helägt bolag övervägde att investera i en segelbåt. Han ville få svar på om investeringen medför förmånsbeskattning för honom och, om så är fallet, på vilken grund förmånen ska beräknas.

Till ansökan om förhandsbesked hade ett antal dokument bifogats. Det framgick dock av handlingarna i ärendet att andra dokument saknades, som sannolikt behövs för att man ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om den verkliga innebörden av investeringen. Detta medförde enligt Högsta förvaltningsdomstolen att de omständigheter som förhandsbeskedet grundades på inte var tillräckligt klarlagda. Underlaget var därmed inte så klart och entydigt att de ställda frågorna kunde besvaras. Förhandsbesked borde därför inte ha meddelats.