Beslut i mål om resning

Mål: 6965--6970-18
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte bevilja resning i mål om skatt.

Resning får beviljas i ett mål om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

Ett bolag ansökte om resning i ett mål om skatt med hänvisning till att det justitieråd som hade avslagit bolagets ansökan om prövningstillstånd tidigare hade varit chef på Skatteverket. I den rollen hade hon enligt bolaget varit ansvarig för Skatteverkets tolkning av en bestämmelse som hade tillämpats i skattemålet. Bolaget menade att hon därför hade varit jävig när hon fattade beslutet om prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är endast under mycket speciella förhållanden som en domare är jävig i ett mål på grund av att han eller hon tidigare i ett annat sammanhang, utan anknytning till det aktuella målet, har tagit ställning i en rättsfråga som uppkommit i målet.

De omständigheter som bolaget hade åberopat innebar inte att justitierådet under sin tjänstgöring hos Skatteverket hade befattat sig med den aktuella rättsfrågan på ett sådant sätt att det fanns anledning att befara en bristande opartiskhet hos henne. Skäl för resning hade inte framkommit och ansökningen om resning avslogs därför.