Dom i mål om bostadsanpassningsbidrag

Mål: 4637-19
Bostadsanpassningsbidrag har inte ansetts kunnat lämnas till inköp och installation av ett rullstolsgarage.

En rullstolsburen person hade ansökt om bostadsanpassningsbidrag för ett rullstolsgarage som skulle placeras utomhus i anslutning till bostaden. Det förråd där hon hade rullstolen var inte ändamålsenligt för henne. Kommunen avslog ansökan med motiveringen att ett sådant rullstolsgarage inte kunde anses utgöra en anpassning eller komplettering av en fast funktion. Förvaltningsrätten och kammarrätten instämde i denna bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att en komplettering av en fast funktion karaktäriseras av att den är rent fysiskt ansluten till den fasta funktionen eller finns i dess omedelbara närhet och att den inte är funktionell i sig utan är så endast tillsammans med den fasta funktion som den ska komplettera. Utifrån dessa utgångspunkter kunde rullstolsgaraget inte anses utgöra en komplettering av det förråd som fanns i anslutning till bostaden. Rätt till bostadsanpassningsbidrag för inköp och placering av garaget saknades därför.