Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 7109-20
Ett bolag bedriver en läkarmottagning i lokaler som tillhör ett läkarhus. De tjänster som bolaget tillhandahåller till patienterna har ansetts vara sådana sjukvårdstjänster som ska undantas från skatteplikt.

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Sjukvårdstjänster är dock undantagna från skatteplikt.

En legitimerad läkare bedriver genom sitt bolag en läkarmottagning inom specialiteterna internmedicin, geriatrik och allmänmedicin. Mottagningen ligger tillsammans med andra läkarmottagningar i lokaler som tillhör ett annat bolag (läkarhuset). Läkarhuset förser bolaget med viss personal, lokaler och utrustning. Som ersättning betalar bolaget en viss andel av sina intäkter till läkarhuset.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen stod det klart att de tjänster som bolaget tillhandahåller till sina patienter är av sådant slag att de omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård. Det förhållandet att verksamheten bedrivs med hjälp av personal och andra resurser som bolaget köper in från läkarhuset saknade betydelse för den bedömningen.