Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt ersättning för kostnader

Mål: 2810--2811-18, 3957--3958-18, 3959-18, 2058--2059-18, 6937-18
Målen gäller avdrag för räntor som har betalats till ett koncernbolag i ett annat EU-land samt ersättning för kostnader i underinstanserna.
Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 mars 2021 i mål nr 4849-18 och 4850-18 anser domstolen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i den del av målen som avser inkomstskatt.