Dom i mål om fastighetstaxering m.m.

Mål: 3936-19
Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen beaktats.

Vid fastighetstaxering ska ett taxeringsvärde bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet. Även delvärden, såsom byggnadsvärde och markvärde, ska bestämmas. Summan av delvärdena utgör taxeringsenhetens taxeringsvärde. Som huvudregel gäller att taxeringsvärdet ska bestämmas till 75 procent av taxeringsenhetens marknadsvärde beräknat med hänsyn till det genomsnittliga prisläget två år före fastighetstaxeringen. För byggnad under uppförande finns en särskild värderingsregel i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen som innebär att värdet av byggnaden ska bestämmas till hälften av nedlagd kostnad.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan hur värdet av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Skatteverket hade värderat den i målet aktuella byggnaden enligt värderingsregeln för byggnad under uppförande och därvid, utöver nedlagda kostnader för ombyggnationen, beaktat även restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen.

Högsta förvaltningsdomstolen delade parternas uppfattning att den i målet aktuella byggnaden ska värderas enligt värderingsregeln för byggnad under uppförande. Med begreppet nedlagd kostnad ska förstås en schablonmässigt uppskattad investeringskostnad. I kostnaderna för en byggnad under uppförande ingår även kostnaderna för själva stommen och domstolen ansåg det därför rimligt att motsvarande kostnad beaktas vid en ombyggnation. Stommens restvärde utgjorde därmed en nedlagd kostnad i värderingsregelns mening.