Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 3433-20
Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett fartyg, som huvudsakligen används till att lägga ned, ta upp samt reparera sjökabel och som i anslutning till dessa uppdrag transporterar kabel åt uppdragsgivaren, utgör ett EES-handelsfartyg.

Sjömän kan om vissa förutsättningar är uppfyllda få skattelättnader. För att få dessa krävs bl.a. att sjömannen är anställd på ett EES-handelsfartyg. Med detta menas ett fartyg som är registrerat i ett fartygsregister i en stat inom EES och som används till handelssjöfart eller befordran av passagerare eller till något annat ändamål som har samband med handelssjöfarten.

En sjöman, anställd på ett i Sverige registrerat fartyg vars huvudsakliga uppgift är att lägga ned, ta upp och reparera sjökabel och i anslutning till dessa uppdrag transporterar sjökabel åt uppdragsgivare, ansökte om förhandsbesked och frågade om fartyget var att betrakta som ett EES-handelsfartyg.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fartyget används i kommersiell verksamhet som består i att på uppdrag av annan bl.a. lägga ned sjökabel och att fartyget i samband med dessa uppdrag transporterar betydande volymer av kabel åt uppdragsgivaren. Fartyget var därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolen att betrakta som ett EES-handelsfartyg.