Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Mål: 3343-21
Avvisad talan i mål om rätt att ta del av allmän handling; fråga om en kommunal lantmäterimyndighet är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 3343-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1044-21)