Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

Mål: 3722-21
Fråga om det kan anses vara en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att låta ett ogiltigförklarat avtal fortlöpa till dess att en dom om ogiltighet får laga kraft. (Mål nr 3722-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8280-20).