Regeringens beslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas

Mål: 6938-21
Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att regeringens beslut om den förordningsändring som gjorde det möjligt att börja använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte kan rättsprövas.

Regeringen beslutade den 23 november 2021 om en ändring i den så kallade begränsnings­förordningen som gjorde det möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021. En enskild ansökte om rättsprövning av regeringens beslut.

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1. i Europakonventionen. Detta innebär bland annat att endast beslut i enskilda fall kan rättsprövas. Rättsprövningslagen är alltså inte tillämplig på regeringens normbeslut, till exempel beslut om generella bestämmelser i lagar eller förordningar.

Högsta förvaltningsdomstolen slår i sitt beslut den 22 december 2021 fast att regeringens beslut om den aktuella ändringen i begränsningsförordningen utgör ett normbeslut och att det därmed inte kan rättsprövas. Ansökan om rättsprövning avvisades därför.