Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om offentlig upphandling

Mål: 3566-21
Frågan om det är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå (Mål nr 3566-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 883-21).