Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen

Mål: 3705-21
De frågor i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är dels om en licenshavares överträdelse av regleringen om kontroll av spelare utgör grund för att besluta om varning och sanktionsavgift, dels hur sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas (Mål nr 3705-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 105-20).