Dom i mål om mervärdesskatt

Mål: 3795--3796-20
Inom ramen för ett projekt som har finansierats med bidrag har ett bolag tillhandahållit tjänster utan ersättning. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för bolagets tillhandahållanden i projektet eftersom kostnaderna för förvärven utgjort allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet

Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt finns bl.a. för skatt på förvärv som har ett direkt och omedelbart samband med en beskattningsbar persons samlade ekonomiska verksamhet. När varor eller tjänster förvärvas för att användas i verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt finns dock ingen rätt till avdrag.

Ett bolag, vars verksamhet bl.a. består i att tillhandahålla skattepliktiga företagsutbildningar, har genomfört ett bidragsfinansierat projekt och har inom ramen för projektet tillhandahållit företag kostnadsfria utbildningar. Bolaget har köpt in varor och tjänster till projektet. Frågan var om bolaget hade rätt att dra av den ingående mervärdesskatten på dessa förvärv.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bolaget anfört att syftet med att delta i projektet var att marknadsföra dess avgiftsbelagda företagsutbildningar och att kostnader för marknadsföring som en beskattningsbar person har typiskt sett får anses hänförliga till dess samlade ekonomiska verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att den omständigheten att förvärven finansierats genom bidrag inte innebär att avdrag kan nekas. Vidare fann domstolen att EU-domstolens praxis inte innebär att alla transaktioner som tillhandahålls utan ersättning ska anses ha skett i en verksamhet som faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde, utan att det tvärtom framgår att även förvärv som används för att producera varor eller tjänster som tillhandahålls gratis kan anses ha samband med den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet, om syftet med förvärven ytterst är att ge intäkter i den skattepliktiga verksamheten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte heller att det enligt EU-domstolens praxis för rätt till avdrag krävs att förvärv för transaktioner som tillhandahålls utan ersättning varit nödvändiga för den skattepliktiga verksamheten. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får praxis förstås på så sätt att i de fall då det direkta och omedelbara sambandet grundas just på att det är nödvändigt att tjänsten utförs så är det bara till den del som kostnaderna faktiskt är nödvändiga som det relevanta sambandet föreligger.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att det fanns anledning att ifrågasätta att bolagets tillhandahållanden inom projektet syftade till att marknadsföra, och därmed öka intäkterna i, bolagets skattepliktiga verksamhet och fann mot den bakgrunden att bolaget har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på de aktuella förvärven på den grunden att förvärven utgör allmänna omkostnader i den skattepliktiga verksamheten.