Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Mål: 6234-21
Fråga om en anställds förvärv av s.k. syntetiska optioner från arbetsgivarens moderbolag, vilket har förenats med villkor bl.a. om rätt för utfärdaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper (Mål nr 6234-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 513-21).