Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 3343-21
Fråga om en kommunal lantmäterimyndighet, som är inordnad under en kommunal nämnd, är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Som huvudregel gäller att det är myndigheten där handlingen förvaras som ska pröva om den ska lämnas ut eller inte.

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun avslog en begäran om att få ta del av en allmän handling. Beslutet överklagades till kammarrätten som fann att eftersom lantmäterimyndigheten ingår organisatoriskt i Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun är den inte en självständig myndighet i tryckfrihetsförordningens mening. Beslutet var därmed inte ett beslut som kunde överklagas och överklagandet avvisades därför.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de kommunala lantmäterimyndigheterna inrättas efter ansökan med stöd av lag och att deras verksamhet och sammansättning regleras i författning. De fattar självständiga beslut i sina verksamheter och förutsätts inta en oberoende ställning i förhållande till andra kommunala organ. Vidare är uppgifterna av offentligrättslig karaktär med en klart avgränsad funktion och verksamheten finansieras med allmänna medel. Det förhållandet att en lantmäterimyndighet inordnas under en kommunal nämnd kan inte – med hänsyn till att alla andra förhållanden talar för att det är fråga om en myndighet – ensamt medföra att lantmäterimyndigheten inte ska betraktas som en egen myndighet. Mot denna bakgrund ska en kommunal lantmäterimyndighet anses vara en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening.