Prövningstillstånd meddelat i mål om skolskjuts enligt skollagen

Mål: 1266-22
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vilken betydelse vårdnadshavares tillsynsansvar har vid bedömningen av rätten till skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket och 10 kap. 32 § första stycket skollagen (2010:800) (Mål nr 1266-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1028-21)