Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 3936-22
Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det är av synnerlig vikt att uppgifter om identiteten på en person under 15 år inte röjs (Mål nr 3936-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2227-22).