Beslut i mål om resning

Mål: 5187-22
Resning beviljad i mål där klaganden inte fått möjlighet att komplettera sitt överklagande innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

En person överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om registrering av tilläggsbouppteckning till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade klaganden anstånd med att komplettera sitt överklagande. Meddelandet om anstånd skickades per e-post.

Efter att tiden för att komplettera överklagandet hade löpt ut och ingen komplettering hade kommit in beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Klaganden ansökte om resning och anförde att domstolen hade gått till beslut utan att hon hade fått meddelandet om anstånd. Klaganden hade inte begärt att skriftväxling skulle ske per e-post och hon hade inte heller angett någon e-postadress i sitt överklagande. Hon hade därför utgått ifrån att Högsta förvaltningsdomstolen skulle skicka lösbrev.

Högsta förvaltningsdomstolen noterade att klaganden inte hade tillhandahållit domstolen någon e-postadress och att hon i kontakt med kammarrätten framfört att hon i framtiden skulle kommuniceras via lösbrev och inte per e-post, vilket hade förbisetts när Högsta förvaltningsdomstolen skickade meddelandet om anstånd till klaganden. Mot denna bakgrund och eftersom klaganden inte fått möjlighet att inom viss tid komplettera sitt överklagande fann Högsta förvaltningsdomstolen att ansökan om resning skulle beviljas.