Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 7304-22
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om mervärdesskatt ansett att en tjänst som förvärvas i syfte att anlägga en vindkraftspark till havs i Sveriges ekonomiska zon utgör en tjänst med anknytning till en fastighet som är belägen i landet.

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktig. En tjänst som har anknytning till en fastighet är omsatt inom landet bara om fastigheten är belägen här.

Sökandebolaget hade ingått ett avtal med en utländsk underleverantör om att bistå bolaget med undersökningar för att kunna ansöka om tillstånd att anlägga en vindkraftpark till havs i Sveriges ekonomiska zon. Genom ansökan om förhandsbesked undrade bolaget om tjänsten har anknytning till en fastighet och, om så är fallet, om fasigheten är belägen i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det aktuella havsområdet är att betrakta som en fastighet i mervärdesskatterättslig mening samt att tjänsten – som syftar till att åstadkomma en rättslig och fysisk ändring av fastigheten – har en sådan anknytning till en fastighet som avses i 5 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Eftersom Sverige har suveränitet i fråga om att utvinna energi från vindkraft i den ekonomiska zonen ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att fastigheten är belägen i Sverige. Tjänsten ansågs därmed vara omsatt inom landet.