Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 302-23
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av ett skadeförsäkringsföretag som omvandlats till ett tjänstepensionsföretag.

Ett försäkringsföretags inkomster beskattas med inkomstskatt eller avkastningsskatt. För skadeförsäkringsföretag gäller att alla inkomster beskattas med inkomstskatt. För tjänstepensionsföretag gäller däremot som huvudregel att inkomsterna beskattas med avkastningsskatt, men ett sådant företag kan även ha vissa inkomster som beskattas med inkomstskatt. Ett bolag som enligt relativt ny lagstiftning omvandlats från ett skadeförsäkringsföretag till ett tjänstepensionsföretag ansökte om förhandsbesked för att få veta hur inkomster som hänför sig till en föräldrapenningtilläggsförsäkring som bolaget tillhandahåller ska beskattas efter omvandlingen. En förutsättning för att meddela förhandsbesked är att frågan är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Eftersom bolaget redan omvandlats till ett tjänstepensionsföretag när ansökan gjordes och det inte anfört att det står inför något handlingsalternativ som kan påverkas av svaren på de ställda frågorna ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att ett förhandsbesked inte var av vikt för bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll vidare att ett skäl för att lämna förhandsbesked med anledning av ny lagstiftning kan vara att på ett tidigt stadium undanröja osäkerhet vid tillämpningen i en fråga som berör många skattskyldiga. Bolaget hade emellertid inte presenterat några uppgifter som belyser hur många företag som kan vara aktuella för en sådan omvandling eller i vilken utsträckning andra berörs av svaren på frågorna. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att det inte kommit fram att svaren på de ställda frågorna påverkar ett stort antal skattskyldiga och att det av det skälet finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. Skatterättsnämnden borde därför inte ha lämnat något förhandsbesked.