Dom i mål om mervärdesskatt

Mål: 5329-22
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning inte kan vägras enbart därför att flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Upplåtelser av fastigheter är undantagna från skatteplikt till mervärdesskatt. En fastighetsägare som hyr ut lokaler till en hyresgäst som för stadigvarande användning nyttjar lokalerna i en verksamhet som medför skattskyldighet kan emellertid välja att bli beskattad för uthyrningen (frivillig skattskyldighet). En fastighetsägare har ingått avtal om fastighetsuthyrning med en hyresgäst som skulle använda lokalytan tillsammans med två andrahandshyresgäster. Frågan i målet var om det förhållandet att flera hyresgäster disponerar ytan gemensamt utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta innebär att förutsättningarna för frivillig skattskyldighet inte är uppfyllda. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att enbart den omständigheten att flera hyresgäster använder samma lokalyta inte i sig innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas.