Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 684-23
Rätt att ta del av allmän handling

Målet gällde rätt att ta del av överklagandet till kammarrätt i ett mål om utlämnande av allmän handling i den del som innehöll namnet på en person som var intagen på kriminalvårdsanstalt. Kammarrätten hade beslutat att avslå begäran med motiveringen att uppgiften som begärts ut omfattas av den sekretess som gäller inom kriminalvården (35 kap. 15 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen).

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den begärda handlingen utgjorde överklagandet till kammarrätten av ett beslut i ett ärende om utlämnande av allmän handling och inte hade förekommit i någon sådan verksamhet som omfattas av bestämmelsen om sekretess inom kriminalvården. Eftersom målet i kammarrätten inte rörde någon sådan verksamhet som avses 35 kap. 15 § första stycket och kammarrätten inte hade fått uppgifterna från en annan myndighet där de var sekretessreglerade ansågs bestämmelsen inte ha blivit tillämplig hos kammarrätten med stöd av 43 kap. 1 eller 2 §.

Uppgifterna i överklagandet omfattades därmed inte av sekretess enligt 35 kap. 15 § första stycket och sekretess för den uppgift som begärts ut kunde inte heller anses föreligga på annan grund.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde samma dag även mål nr 929-23 av liknande slag.