Dom i mål om rättsprövning

Mål: 2764--2765-22
Dom i mål om rättsprövning.

SKB är ett bolag vars syfte är att ta hand om radioaktivt avfall från svenska kärnkraftverk. Bolaget har ansökt om nödvändiga tillstånd till bland annat en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle. Regeringen har beslutat att dels tillåta den ansökta verksamheten enligt miljöbalken, dels ge den tillstånd enligt en särskild lag om kärnteknisk verksamhet. Sex miljöorganisationer ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. De ansåg att besluten strider mot miljöbalkens allmänna hänsynsregler, att SKB:s miljökonsekvensbeskrivning är bristfällig och att regeringen borde ha gjort en s.k. Natura 2000-prövning. Högsta förvaltningsdomstolen fann att regeringens beslut inte strider mot de allmänna hänsynsreglerna. Det hade inte heller kommit fram att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som hänsynsreglerna ger. Vidare kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det inte finns något krav på en mer utförlig redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen i det hänseende som sökandena gjort gällande. Regeringens beslut att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen kunde därför inte anses strida mot någon rättsregel. Slutligen fann Högsta förvaltningsdomstolen att regeringen inte varit skyldig att göra en Natura 2000-prövning inför de klandrade besluten. Det fanns därför inte skäl att upphäva tillåtlighetsbeslutet av det skälet. Högsta förvaltningsdomstolen fann därmed att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel och därför ska stå fast.