Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om överprövning av upphandling

Mål: 7104-22
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om en domstol i ett mål som gäller huruvida en upphandling med stöd av 3 kap. 17 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna är undatagen från lagens tillämpningsområde, får grunda sitt avgörande på att den upphandlande myndigheten inte har visat att de tre rekvisiten för undantag i bestämmelsen är uppfyllda, trots att endast ett av rekvisiten har aktualiserats av parterna i processen (Mål nr 7104-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1361-22).