Beslut i mål om kriminalvård i anstalt samt avvisad talan

Mål: 1912--1913-23

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt två beslut av Kammarrätten i Stockholms att avvisa en enskilds överklaganden som för sent inkomna. Kammarrätten hade skickat sina beslut att inte meddela prövningstillstånd, i målen som rörde fängelselagen (2010:610), med tillämpning av bestämmelserna om förenklad delgivning. Besluten och därtill hörande kontrollmeddelande hade dock skickats till den anstalt där den enskilde tidigare var placerad. Den enskilde hade emellertid i sitt överklagande till kammarrätten uppgett att han var placerad vid en annan anstalt. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att besluten och kontrollmeddelanden inte hade skickats till den enskildes senast kända adress och att kammarrätten därför inte hade grund för sina avvisningsbeslut.