Beslut i mål om utdömande av vite

Mål: 4429--4430-22

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att två mål om utdömande av vite ska hänskjutas till avgörande av domstolen i dess helhet (plenum). Målen gäller frågan om ett vite kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft.