Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 7044-22
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett bolag inte ska beskattas om det överför teckningsoptioner till anställda för att kunna leverera aktier inom ramen för ett personaloptionsprogram.

En arbetsgivare som lämnar ersättning till sina anställda i form av andra slags tillgångar än pengar ska som utgångspunkt beskattas som om tillgångarna har avyttrats till marknadspris. Ett bolag som har inrättat ett personaloptionsprogram står inför att välja mellan två olika sätt att leverera aktier när personaloptionerna utnyttjas. Leveransen av aktierna kommer att ske antingen genom överlåtelse av teckningsoptioner utan ersättning som omedelbart utnyttjas för förvärv av aktier (teckningsoptionsalternativet) eller genom riktade nyemissioner (nyemissionsalternativet). Den anställde har vid teckningsoptionsalternativet inte rätt att använda teckningsoptionerna för något annat ändamål. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få klarhet i beskattnings-konsekvenserna av de båda alternativen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bolaget inte kommer att beskattas om de anställdas förvärv av aktier sker genom nyemissionsalternativet. Domstolen ansåg att det skäl som motiverar att en anställds förvärv av aktier genom nyemission inte beskattas hos det emitterande bolaget är lika relevant när aktieförvärvet sker enligt teckningsoptionsalternativet. Överföringen av tecknings¬optionerna och den efterföljande aktieteckningen borde därför enligt domstolen ses i ett samman¬hang och beskattas på samma sätt som om bolaget hade emitterat aktierna direkt till de anställda, och således inte leda till någon beskattning av bolaget. En ledamot var skiljaktig och framhöll att det inte finns något undantag från beskattning i lagstiftningen för ett onoterat bolags avyttring av egna teckningsoptioner. Om en beskattning av bolaget bedöms motverka syftet med regleringen om att anställdas förvärv av personaloptioner i vissa fall är skattefria, ansåg den skiljaktige att det fick ankomma på lagstiftaren att överväga om det bör införas ett undantag som möjliggör för ett onoterat bolag att utan skattekonsekvenser säkerställa en efterföljande leverans av aktier genom överlåtelse av teckningsoptioner till anställda.