Prövningstillstånd meddelat i mål om kriminalvård i anstalt

Mål: 2689-23
Frågan om Kriminalvården på grund av 39 § förvaltningslagen (2017:900) varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa samma person överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 2689-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1513-23).