Prövningstillstånd har meddelats i mål om inställande av demonstration

Mål: 2182-23
Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör polisens beslut att, i samband med de så kallade påskupploppen i april 2022, ställa in en demonstration. Prövningstillståndet gäller frågan om en demonstration får ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Polisen beslutade att ställa in en demonstration (allmän sammankomst) i Norrköping den 14 april 2022 på grund av ordningsstörningar, de så kallade påskupploppen. Kammarrätten har i efterhand upphävt polisen beslut, se kammarrättens pressmeddelande nedan.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet. Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd är om en allmän sammankomst kan ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Faktaruta

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen (1993:1617) inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med ett beslut som innebär avslag på en ansökan enligt 6 § eller i strid med en föreskrift enligt 15 § eller ett förbud enligt 25 §.

Utöver vad som sägs i 22 § får Polismyndigheten enligt 23 § upplösa en allmän sammankomst om det uppkommer svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.