Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 642-23
Fråga om avräkning enligt skatteavtalet med Italien för erlagd italiensk skatt avseende avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring vid beskattningen av de utbetalningar som den skattskyldige senare erhåller från försäkringen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

I Sverige är en avsättning som en arbetsgivare gör till en tjänstepensionsförsäkring för en arbetstagare normalt inte skattepliktig för arbetstagaren. Utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringen utgör pension för arbetstagaren och beskattas i inkomstslaget tjänst. Mellan Sverige och Italien gäller ett skatteavtal. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i Italien ska dubbelbeskattning undvikas genom att ett motsvarande belopp avräknas från dennes svenska inkomstskatt. I ett mål om förhandsbesked prövades om sådan skatt som, enligt i ansökan lämnade förutsättningar, erläggs i Italien på avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring till förmån för en arbetstagare i det landet kommer att ge rätt till avräkning på dennes svenska inkomstskatt i samband med att personen senare, efter flytt till Sverige, mottar pensionsutbetalningar från försäkringen och då beskattas för dessa. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det finns en tydlig koppling mellan de medel som genom avsättningarna förs över till försäkringen och de utbetalningar som sedan görs därifrån, varför det är fråga om samma inkomst. Av skatteavtalet framgår inte att inkomsten måste beskattas enligt samma artikel i de avtalsslutande staterna för att avräkning ska bli aktuell. Eftersom Italien enligt lämnade förutsättningar får beskatta avsättningarna har sökanden, när utbetalningarna beskattas, rätt till avräkning för den skatt som han dessförinnan erlagt i Italien.