Prövningstillstånd meddelat i mål om garantipension

Mål: 801-23
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om en person, som på grund av ett frihetsberövande vistas utomlands, kan anses ha sitt egentliga hemvist i Sverige och därmed anses vara bosatt här trots att utlandsvistelsen varat längre än ett år. (Mål nr 801-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3189-22).