Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 2823-23
Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att reducerad mervärdesskattesats inte ska tillämpas på tillhandahållande av dressincykling.

Mervärdesskatt tas som huvudregel ut med en skattesats om 25 procent. För vissa tjänster i museiverksamhet och inom idrottsområdet samt för personbefordran gäller dock en reducerad skattesats om 6 procent.

En person tillhandahåller en tjänst som består i att dennes kunder får möjlighet att cykla dressincykel på ett nedlagt järnvägsspår. Mot ett fast pris får kunderna tillgång till en dressincykel för en till tre personer för att användas på spåret under fyra timmar. Cykeln förs framåt av en person åt gången genom att denne trampar. Den har en bänk där medföljande kan sitta.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att det inte var fråga om en persontransport utan uthyrning av fordon eftersom kunden eller en av kunderna själv använder fordonet för att ombesörja transporten. Vidare ansåg domstolen att aktiviteten dressincykling, som saknar prestations- och tävlingsmoment, visserligen kunde vara ansträngande men inte kunde anses utgöra idrottslig eller fysisk träning. Den kunde därför karaktäriseras som nöje och rekreation snarare än idrottslig och fysisk träning, vilket innebar att den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet inte var tillämplig. Slutligen bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att verksamheten inte kunde anses utgöra ett anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och att tillhandahållandet därför inte heller på den grunden omfattades av den reducerade skattesatsen.