Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 990-23
Fråga om socialtjänstsekretess i ett mål i kammarrätten om avvisande av ombud

En förvaltningsrätt beslutade i ett mål om beredande av vård enligt LVU att avvisa en person som ombud för en av parterna. Beslutet överklagades till kammarrätten och en person begärde att få ta del av handlingar i kammarrättens mål. Kammarrätten lämnade ut de begärda handlingarna med undantag för vissa uppgifter som bedömdes omfattas av socialtjänstsekretess. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bestämmelsen om socialtjänstsekretess var tillämplig hos kammarrätten.