Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Mål: 3204-23
Fråga om ett bolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende kostnader hänförliga till ett förvärv av ett holdingbolag och dess dotterbolag, på den grunden att bolaget avser att tillhandahålla mervärdesskattepliktiga tjänster till holdingbolagets dotterbolag
(Mål nr 3204-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3116-21).