Prövningstillstånd meddelat i mål om märkning av livsmedel

Mål: 3025-22
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd gäller förhållandet mellan artiklarna 5.2 g och 6.2 i
kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller
särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella
medicinska ändamål. Artikel 5.2 g innehåller en bestämmelse om
kompletterande obligatoriska uppgifter i märkningen av livsmedlet, och artikel 6.2 innehåller ett förbud mot att i märkningen upprepa uppgifterna i den obligatoriska näringsdeklarationen (Mål nr 3025-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 764-22).