Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 3312-23
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att de särskilda mervärdesskattebestämmelserna för resebyråer är tillämpliga på ett trafikföretags försäljning av andra trafikföretags resor. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Målet gäller ett bolag som utför och säljer persontransporter på järnväg. Utöver de egen-producerade resorna säljer bolaget även andra trafikföretags resor till resenärerna. Bolaget ansökte om förhandsbesked och ville veta om dess försäljning av andra trafikföretags resor omfattas av de särskilda mervärdesskattebestämmelserna för resebyråer.

Bolaget hänvisade till ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen 2011 där de särskilda bestämmelserna ansetts tillämpliga i en liknande situation men gjorde gällande att rättsläget hade förändrats sedan avgörandet på grund av senare praxis från EU-domstolen.

Skatterättsnämnden ansåg att rättsläget inte förändrats sedan 2011 års fall och att de särskilda mervärdesskattebestämmelserna därför var tillämpliga.

Högsta förvaltningsdomstolen fann – i likhet med Skatterättsnämnden – att rättsläget inte hade förändrats. Mot den bakgrunden och då förutsättningarna i målet i huvudsak motsvarade de som prövades 2011, fann Högsta förvaltningsdomstolen att de särskilda mervärdesskattebestämmelserna för resebyråer var tillämpliga. Förhandsbeskedet fastställdes.