Beslut i mål om resning

Mål: 128-24
Resning beviljad i mål där klagandens komplettering av sitt överklagande av förbiseende inte hade registrerats i målet innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

En person överklagade kammarrättens dom i ett mål om placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga till Högsta förvaltningsdomstolen. Efter att beviljad anståndstid för att komplettera överklagandet hade löpt ut och ingen komplettering hade registrerats i målet beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Klaganden ansökte om resning och anförde att hon hade kommit in med en komplettering av sitt överklagande inom anståndstiden, men upplysts om att den inte hade registrerats i målet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att av förbiseende hade inte överklagandet tillförts akten i målet. Eftersom domstolen inte hade tillgång till kompletteringen när frågan om prövningstillstånd avgjordes fann Högsta förvaltningsdomstolen att ansökan om resning skulle beviljas.